Danh sách các loài cá nước ngọt Việt Nam

 

Danh sách các loài cá nước ngọt Việt Nam (List of Freshwater Fishes for Viet Nam)

Danh sách gồm thông tin về bộ, họ, loài, tình trạng (bản địa hay nhập), tên tiếng Anh và tên Việt Nam của 623 loài cá nước ngọt được tổng hợp từ Fishbase.com. Nguồn: https://tropicalfreshwaterfish.com/data/VietNam.htm

Order

Family

Species

Status

FB name

Name

Cypriniformes

Cyprinidae

Abbottina binhi

native 

 

 

Perciformes

Gobiidae

Acanthogobius flavimanus

native 

Yellowfin goby 

Cá Bống hoa 

Cypriniformes

Cobitidae

Acantopsis arenae

native 

 

 

Cypriniformes

Cobitidae

Acantopsis choirorhynchos

native 

Horseface loach 

Cá chia voi 

Cypriniformes

Cobitidae

Acantopsis dialuzona

native 

 

 

Perciformes

Gobiidae

Acentrogobius caninus

native 

Tropical sand goby 

Cá Bống răng chó 

Cypriniformes

Cyprinidae

Acheilognathus barbatulus

native 

 

 

Cypriniformes

Cyprinidae

Acheilognathus deignani

native 

 

 

Cypriniformes

Cyprinidae

Acheilognathus elongatoides

native 

 

 

Cypriniformes

Cyprinidae

Acheilognathus fasciodorsalis

native 

 

 

Cypriniformes

Cyprinidae

Acheilognathus imfasciodorsalis

native 

 

 

Cypriniformes

Cyprinidae

Acheilognathus kyphus

native 

 

 

Cypriniformes

Cyprinidae

Acheilognathus longibarbatus

native 

 

 

Cypriniformes

Cyprinidae

Acheilognathus macropterus

native 

 

 

Cypriniformes

Cyprinidae

Acheilognathus meridianus

questionable 

 

 

Cypriniformes

Cyprinidae

Acheilognathus polyspinus

native 

 

 

Cypriniformes

Cyprinidae

Acheilognathus tonkinensis

native 

 

 

Cypriniformes

Cyprinidae

Acrossocheilus aluoiensis

native 

 

 

Cypriniformes

Cyprinidae

Acrossocheilus baolacensis

native 

 

 

Cypriniformes

Cyprinidae

Acrossocheilus clivosius

questionable 

 

 

Cypriniformes

Cyprinidae

Acrossocheilus iridescens

native 

 

 

Cypriniformes

Cyprinidae

Acrossocheilus lamus

native 

 

 

Cypriniformes

Cyprinidae

Acrossocheilus macrophthalmus

native 

 

 

Cypriniformes

Cyprinidae

Acrossocheilus xamensis

questionable 

 

 

Cypriniformes

Cyprinidae

Acrossocheilus yalyensis

native 

 

 

Siluriformes

Akysidae

Akysis clavulus

native 

 

 

Cypriniformes

Cyprinidae

Albulichthys albuloides

native 

 

 

Perciformes

Ambassidae

Ambassis kopsii

native 

Freckled hawkfish 

Cá Sơn biển kôp si 

Perciformes

Ambassidae

Ambassis vachellii

native 

Vachelli's glass perchlet 

 

Cypriniformes

Cyprinidae

Amblyrhynchichthys micracanthus

native 

 

 

Cypriniformes

Cyprinidae

Amblyrhynchichthys truncatus

native 

 

Cá trao tráo 

Cypriniformes

Cyprinidae

Anabarilius transmontanus

questionable 

 

 

Perciformes

Anabantidae

Anabas testudineus

native 

Climbing perch 

Cá Rô đồng 

Cypriniformes

Cyprinidae

Ancherythroculter daovantieni

native 

 

 

Anguilliformes

Anguillidae

Anguilla japonica

native 

Japanese eel 

Cá chình Nhật 

Anguilliformes

Anguillidae

Anguilla marmorata

native 

Giant mottled eel 

Cá chình 

Cypriniformes

Balitoridae

Annamia normani

native 

 

 

Cyprinodontiformes

Aplocheilidae

Aplocheilus panchax

native 

Blue panchax 

Cá Bạc đầu 

Perciformes

Apogonidae

Apogon hyalosoma

native 

Humpbacked cardinalfish 

 

Cypriniformes

Cyprinidae

Araiocypris batodes

native 

 

 

Cypriniformes

Cyprinidae

Aristichthys nobilis

introduced 

Bighead carp 

Cá Mè hoa 

Siluriformes

Ariidae

Arius microcephalus

questionable 

Squirrelheaded catfish 

 

Cypriniformes

Cyprinidae

Aspidoparia morar

introduced 

 

 

Tetraodontiformes

Tetraodontidae

Auriglobus modestus

native 

 

Cá nóc vàng 

Tetraodontiformes

Tetraodontidae

Auriglobus nefastus

native 

Greenbottle pufferfish 

 

Perciformes

Gobiidae

Awaous melanocephalus

native 

Largesnout goby 

 

Siluriformes

Sisoridae

Bagarius bagarius

native 

Dwarf goonch 

Cá chien 

Siluriformes

Sisoridae

Bagarius rutilus

native 

 

 

Siluriformes

Sisoridae

Bagarius yarrelli

native 

Goonch 

 

Siluriformes

Bagridae

Bagrichthys macropterus

native 

False black lancer 

Cá Chốt cớ 

Siluriformes

Bagridae

Bagrichthys obscurus

native 

 

 

Cypriniformes

Cyprinidae

Balantiocheilos melanopterus

native 

Tricolor sharkminnow 

Cá hoc tro 

Cypriniformes

Balitoridae

Balitora lancangjiangensis

native 

 

 

Cypriniformes

Cyprinidae

Bangana behri

native 

 

 

Cypriniformes

Cyprinidae

Bangana lemassoni

native 

 

Cá Rấm xanh 

Cypriniformes

Cyprinidae

Bangana tonkinensis

native 

 

Cá Hoả 

Cypriniformes

Cyprinidae

Bangana xanthogenys

native 

 

 

Cypriniformes

Cyprinidae

Barbichthys laevis

native 

Sucker barb 

Cá ba luoi 

Cypriniformes

Cyprinidae

Barbichthys nitidus

native 

 

 

Cypriniformes

Cyprinidae

Barbodes balleroides

native 

 

 

Cypriniformes

Cyprinidae

Barbonymus altus

native 

Red tailed tinfoil 

Cá he vàng 

Cypriniformes

Cyprinidae

Barbonymus gonionotus

native 

Java barb 

Cá mè vinh 

Cypriniformes

Cyprinidae

Barbonymus schwanenfeldii

native 

Tinfoil barb 

Cá he do 

Cypriniformes

Balitoridae

Beaufortia leveretti

native 

 

 

Siluriformes

Siluridae

Belodontichthys dinema

native 

 

Cá trèn rang 

Siluriformes

Siluridae

Belodontichthys truncatus

native 

 

 

Perciformes

Osphronemidae

Betta pugnax

native 

Penang betta 

 

Perciformes

Osphronemidae

Betta splendens

native 

Siamese fighting fish 

Cá lia thia 

Perciformes

Osphronemidae

Betta taeniata

questionable 

Borneo betta 

Cá lia thia 

Perciformes

Sciaenidae

Boesemania microlepis

native 

Boeseman croaker 

Ca suu 

Perciformes

Gobiidae

Boleophthalmus boddarti

native 

Boddart's goggle-eyed goby 

Cá Lác bo đa 

Perciformes

Eleotridae

Bostrychus sinensis

native 

Four-eyed sleeper 

Cá Bống bớp 

Pleuronectiformes

Soleidae

Brachirus panoides

native 

 

Cá luoi mèo 

Pleuronectiformes

Soleidae

Brachirus siamensis

native 

 

 

Perciformes

Gobiidae

Brachygobius doriae

native 

 

Cá bong mát tre 

Perciformes

Eleotridae

Butis butis

native 

Duckbill sleeper 

Cá Bống cấu 

Perciformes

Eleotridae

Butis koilomatodon

native 

Mud sleeper 

Cá Bống răng cưa 

Perciformes

Gobiidae

Calamiana illota

native 

 

 

Cypriniformes

Cyprinidae

Carassioides acuminatus

native 

 

 

Cypriniformes

Cyprinidae

Carassioides argentea

native 

 

 

Cypriniformes

Cyprinidae

Carassioides macropterus

native 

 

 

Cypriniformes

Cyprinidae

Carassius auratus argenteaphthalmus

native 

 

 

Cypriniformes

Cyprinidae

Carassius auratus auratus

introduced 

Goldfish 

 

Carcharhiniformes

Carcharhinidae

Carcharhinus leucas

native 

Bull shark 

Cá Mập lơ - ca 

Tetraodontiformes

Tetraodontidae

Carinotetraodon lorteti

native 

Redeye puffer 

 

Cypriniformes

Cyprinidae

Catla catla

introduced 

Catla 

 

Cypriniformes

Cyprinidae

Catlocarpio siamensis

native 

Giant barb 

Cá Hô 

Siluriformes

Ariidae

Cephalocassis borneensis

native 

 

Cá úc mim 

Perciformes

Channidae

Channa asiatica

native 

Small snakehead 

 

Perciformes

Channidae

Channa gachua

native 

 

Cá chanh duc 

Perciformes

Channidae

Channa lucius

native 

 

Cá day 

Perciformes

Channidae

Channa maculata

native 

Blotched snakehead 

Cá Chuối hoa 

Perciformes

Channidae

Channa marulius

native 

Great snakehead 

 

Perciformes

Channidae

Channa melasoma

native 

Black snakehead 

 

Perciformes

Channidae

Channa micropeltes

native 

Giant snakehead 

Cá bong 

Perciformes

Channidae

Channa orientalis

native 

Walking snakehead 

 

Perciformes

Channidae

Channa striata

native 

Snakehead murrel 

Cá Ló, cá Sộp 

Cypriniformes

Cyprinidae

Chanodichthys erythropterus

native 

Predatory carp 

 

Cypriniformes

Cyprinidae

Chanodichthys flavipinnis

native 

 

Cá Ngão gù 

Gonorynchiformes

Chanidae

Chanos chanos

native 

Milkfish 

Cá Măng biển 

Synbranchiformes

Chaudhuriidae

Chaudhuria caudata

native 

Burmese spineless eel 

 

Cypriniformes

Cyprinidae

Chela caeruleostigmata

native 

Leaping barb 

 

Cypriniformes

Cyprinidae

Chela laubuca

native 

Indian glass barb 

 

Osteoglossiformes

Notopteridae

Chitala chitala

misidentification 

Clown knifefish 

Cá còm 

Osteoglossiformes

Notopteridae

Chitala ornata

native 

Clown featherback 

 

Cypriniformes

Cyprinidae

Cirrhinus caudimaculatus

native 

 

Cá linh gió 

Cypriniformes

Cyprinidae

Cirrhinus cirrhosus

introduced 

Mrigal 

Cá Mrigan 

Cypriniformes

Cyprinidae

Cirrhinus jullieni

native 

 

Cá Linh ống 

Cypriniformes

Cyprinidae

Cirrhinus microlepis

native 

Small scale mud carp 

 

Cypriniformes

Cyprinidae

Cirrhinus molitorella

native 

Mud carp 

Cá linh ria 

Siluriformes

Clariidae

Clarias batrachus

native 

Walking catfish 

Cá trê tráng 

Siluriformes

Clariidae

Clarias fuscus

native 

Whitespotted clarias 

Cá Trê đen 

Siluriformes

Clariidae

Clarias gariepinus

introduced 

North African catfish 

Cá Trê Phi 

Siluriformes

Clariidae

Clarias macrocephalus

native 

Bighead catfish 

Cá trê vàng 

Siluriformes

Clariidae

Clarias meladerma

native 

Blackskin catfish 

 

Siluriformes

Clariidae

Clarias nieuhofii

native 

 

 

Clupeiformes

Clupeidae

Clupanodon thrissa

native 

Chinese gizzard shad 

Cá Mòi cớ hoa 

Clupeiformes

Clupeidae

Clupeichthys goniognathus

native 

Sumatran river sprat 

 

Clupeiformes

Clupeidae

Clupeoides borneensis

native 

Borneo river sprat 

 

Siluriformes

Schilbeidae

Clupisoma sinensis

native 

 

 

Cypriniformes

Cobitidae

Cobitis laoensis

native 

 

 

Cypriniformes

Cobitidae

Cobitis misgurnoides

native 

 

 

Clupeiformes

Engraulidae

Coilia grayii

native 

Gray's grenadier anchovy 

Cá Lành canh trắng 

Clupeiformes

Engraulidae

Coilia mystus

native 

Osbeck's grenadier anchovy 

Cá Lành canh đuôi phượng 

Clupeiformes

Engraulidae

Coilia reynaldi

native 

Reynald's grenadier anchovy 

Cá mào gà 

Perciformes

Percichthyidae

Coreoperca whiteheadi

native 

 

 

Clupeiformes

Clupeidae

Corica soborna

native 

Ganges river sprat 

 

Cypriniformes

Cyprinidae

Cosmochilus harmandi

native 

 

Cá duòng bay 

Siluriformes

Cranoglanididae

Cranoglanis bouderius

native 

 

Cá Ngạnh 

Siluriformes

Cranoglanididae

Cranoglanis henrici

native 

 

 

Cypriniformes

Cyprinidae

Crossocheilus cobitis

native 

 

 

Cypriniformes

Cyprinidae

Crossocheilus namlenensis

native 

 

 

Cypriniformes

Cyprinidae

Crossocheilus reticulatus

native 

 

Cá nút 

Cypriniformes

Cyprinidae

Ctenopharyngodon idella

introduced 

Grass carp 

Cá châm Treng 

Cypriniformes

Cyprinidae

Culter mongolicus

native 

 

 

Cypriniformes

Cyprinidae

Cyclocheilichthys apogon

native 

Beardless barb 

Cá Ba kỳ đỏ 

Cypriniformes

Cyprinidae

Cyclocheilichthys armatus

native 

 

 

Cypriniformes

Cyprinidae

Cyclocheilichthys enoplus

native 

 

Cá coc 

Cypriniformes

Cyprinidae

Cyclocheilichthys heteronema

native 

 

 

Cypriniformes

Cyprinidae

Cyclocheilichthys repasson

native 

 

Cá ba ky tráng 

Pleuronectiformes

Cynoglossidae

Cynoglossus microlepis

native 

Smallscale tonguesole 

 

Pleuronectiformes

Cynoglossidae

Cynoglossus trigrammus

native 

 

 

Cypriniformes

Cyprinidae

Cyprinus carpio carpio

introduced 

Common carp 

Cá Chép 

Cypriniformes

Cyprinidae

Cyprinus carpio viridiviolaceus

native 

 

 

Cypriniformes

Cyprinidae

Cyprinus centralus

native 

 

 

Cypriniformes

Cyprinidae

Cyprinus dai

native 

 

 

Cypriniformes

Cyprinidae

Cyprinus exophthalmus

native 

 

 

Cypriniformes

Cyprinidae

Cyprinus hyperdorsalis

native 

 

 

Cypriniformes

Cyprinidae

Cyprinus multitaeniata

native 

 

Cá Lợ than thấp 

Cypriniformes

Cyprinidae

Cyprinus rubrofuscus

native 

 

 

Cypriniformes

Cyprinidae

Danio albolineatus

native 

Pearl danio 

 

Cypriniformes

Cyprinidae

Danio muongthanhensis

native 

 

 

Rajiformes

Dasyatidae

Dasyatis akajei

native 

Red stingray 

Cá Đuối bồng đỏ 

Perciformes

Datnioididae

Datnioides microlepis

native 

Finescale tigerfish 

Cá huòng 

Perciformes

Datnioididae

Datnioides polota

native 

 

Cá huòng 

Perciformes

Datnioididae

Datnioides pulcher

native 

Siamese tiger perch 

 

Perciformes

Datnioididae

Datnioides undecimradiatus

native 

Mekong tiger perch 

 

Beloniformes

Hemiramphidae

Dermogenys pusilla

native 

Wrestling halfbeak 

Cá lìm kìm 

Beloniformes

Hemiramphidae

Dermogenys siamensis

native 

 

 

 

Chí Thiệt

Bằng những kiến thức đã học hỏi được từ những bậc thầy và các bác nông dân kinh nghiệm.Tôi luôn quyết tâm mang đến cho mọi người một kho tàng kiến thức về nghành nuôi trồng thủy sản

Mới hơn Cũ hơn

post-ads1